Vigtig investeringsinformation

Informationen på denne side har til formål at sikre, at modtagere af investeringsanbefalinger fra Jyske Bank er bekendt med Jyske Bank og de af Jyske Bank omtalte tjenesteydelser samt er bekendt med grundlaget for de informationer og vurderinger, der optræder i investeringsanbefalingen, herunder information om de omhandlede finansielle instrumenter og investeringsstrategier. Informationen på denne side har endvidere til formål, at modtageren er bekendt med de risici, der er forbundet med investering.

Jyske Bank A/S (Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg, CVR-nr. DK-17616617) er under tilsyn af Finanstilsynet.
Anbefalinger og analyser er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for disse informationers rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af informationer eller vurderinger indeholdt i anbefalinger og analyser. Analysers vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analyserne er til personligt brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Hvis ikke andet er anført, er kilden Jyske Bank. Analyser og anbefalinger er udarbejdet i overensstemmelse med de juridiske krav om objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger og kravene om investeringsanalysens uafhængighed.

Analyser og anbefalinger er generelle informationer og ikke personlig rådgivning.

Flere informationer
I analyser og anbefalinger kan der blive henvist til andre analyser og anbefalinger. I sådanne tilfælde vil der være et link, hvor der kan findes fyldestgørende oplysninger omkring den specifikke anbefaling.

Interessekonflikter
Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, som de udarbejder analyser om. Dækker en analytiker ind for den ansvarlige analytiker ifbm. sygdom, forretninger o.l., så må denne ikke handle i det pågældende papir på dagen for publicering af analysen og dagen efter. Jyske Bank kan tillige have positioner i de papirer, der analyseres og vil ofte have et forretningsmæssigt forhold til de analyserede virksomheder eller udstedere af de analyserede papirer. Analytikerne modtager ikke betaling fra enheder med interesse i analysen.

Kvantitative anbefalinger på enkeltselskaber baseret på Jyske Quant modeller bygger på en kvantitativ metode. Det sikrer, at der ikke opstår interessekonflikter, da anbefalingen i analysen dannes på baggrund af den samlet Quant score.

Analyser er ikke blevet forelagt udstederen forud for offentliggørelse (medmindre andet er angivet).

Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter på:
jyskebank.dk/produkter/investering/investeringsinfo

Risiko
Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger kan være forbundet med risiko. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger kan ikke ses som udtømmende. Handles værdipapirer i en anden valuta end investors basisvaluta, så påtager investor sig en valutarisiko. Er der tale om en ADR eller lignende, er valutarisikoen forbundet med den valuta, som moderselskabet handles i.

Læs meget mere om risici ved investering og fordelene ved risikospredning her.

Afkast og kursudvikling
De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at et anført forventet fremtidigt afkast vil stemme overens med den faktiske udvikling. De anførte forventede, fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores vurdering.
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Prognoser i analysen kan ikke med sikkerhed anvendes som en sikker indikator for fremtidige afkast.

Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, medmindre andet er anført.

Skat
Den skattemæssige behandling af investeringer kan være fra kunde til kunde. Kontakt din skatterådgiver for de skattemæssige konsekvenser af dine investeringer.

Opdatering af analysen
Analyser, anbefalinger og ad hoc publikationer opdateres ikke. I stedet offentliggøres en ny publikation, når og hvis Jyske Bank finder det nødvendigt. Kvantitative anbefalinger på enkeltfondskoder opdateres løbende. Se analysens forside for dato og tidspunkt for offentliggørelse.

Nedenfor findes en oversigt over de aktivklasser, som Jyske Bank udarbejder analyser og anbefalinger indenfor. Her findes al relevant investorinformation for den pågældende aktivklasse.

Aktier

Anbefalingsændringer og -fordeling: Enkeltaktier

Anbefalingsoverblik: Enkeltaktier

Anbefalingsændringer: Over- og underperformere


Modeller

Kvantitative anbefalinger på enkeltselskaber
Jyske Bank anvender en kvantitativ model, Jyske Quant Global Large Cap Equities, til at identificere investeringsmuligheder på globalt plan. Jyske Quant Global Large Cap Equities indeholder ca. 3.000 af verdens største børsnoterede selskaber målt på markedsværdi. Gennem en kvantitativ analyse scores selskaberne ud fra 23 nøgletal og rangeres efterfølgende inden for tre klassiske og veldokumenterede faktorer:

 • Value – aktien er relativt billig i forhold til de øvrige selskaber.
 • Quality – aktien har relativt lav risiko og høj kvalitet i forhold til de øvrige selskaber.
 • Momentum – aktien er attraktiv i forhold til de øvrige selskaber, baseret på prisudviklingen og analytikernes forventninger.

De tre faktorer ligevægtes herefter til en samlet Quant score, som danner baggrund for anbefalingen. Den samlede Quant score rangerer selskaberne inden for fem kvintiler. Kvintilet Q1 er de 20 % bedst scorende selskaber, altså dem med den højeste samlede score. Kvintilet Q5 er omvendt de 20 % dårligst scorende selskaber etc. Jyske Quant Global Large Cap Equities er baseret på en grundig og veldokumenteret metode med stærke historiske resultater. Jo bedre rangering, desto større er sandsynligheden for at opleve et positivt merafkast.

Modellen ekskluderer Finans og Forsyning, da begge sektorer vurderes at være signifikant anderledes end andre sektorer. Blandt andet som følge af regulering og selskabernes typiske kapitalstruktur. Samtidig er der store forskelle mellem industrierne inden for disse sektorer. Jyske Bank foretager ikke en fundamental vurdering eller en risikovurdering af selskabet, hvorfor der ej heller stilles et kursmål for aktien.

Fundamentale anbefalinger på enkeltselskaber
Jyske Quant Global Large Cap Equities (se beskrivelse under afsnittet ”Modeller”) anvendes til at screene markedet og identificere fremtidens potentielle vindere. Ved lancering af en ny Køb eller Stærk Køb anbefaling skal selskabet score i Q1 eller Q2 – det vil sige blandt de 40% bedst scorende selskaber i Jyske Quant Global Large Cap Equities. Vi revurderer løbende vores anbefalinger. Det afgørende for, hvornår vi ændrer en anbefaling fra Køb eller Stærk Køb til Hold eller Sælg, vil være analytikers vurdering af selskabet.
Jyske Bank anvender en eller flere af følgende modeller:

 • Discounted cash flow model (DCF-model): I denne model værdiansættes selskabet på baggrund af de forventede fremtidige frie pengestrømme, som selskabets drift genererer. Værdiansættelsen opdeles i hhv. en budgetperiode, bestående af 10 år, en mellemperiode, hvori det antages, at selskabet vil være i stand til at opretholde sin konkurrencemæssige fordel og en terminalperiode. Beregningen af værdien i budgetperioden og mellemperioden beregnes ved en simpel tilbagediskontering af de frie pengestrømme i de enkelte år med de relevante kapitalomkostninger, WACC. Værdien beregnes således:

         NPV af budgetperiode (EV) = T(t=0)  (FCFt+1/(1+WACC)(t+1) )

  hvor 
         
  FCFt +1 = Den frie pengestrøm i periode t+1 (både ejere og långivere)
         WACC = De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger" (både ejere og långivere)
         EV = Estimeret værdi (både egenkapital og rentebærende gæld)
 • Dividendemodel: I enkelte tilfælde anvendes en dividendemodel til bestemmelse af selskabets fundamentale værdi. Ifølge denne model er værdien af et selskab den tilbagediskonterede værdi af alle forventede fremtidige udbyttebetalinger.
 • Relativ værdiansættelse: Den fundamentale værdi sammenholdes med en relativ værdiansættelse, hvor nøgletal såsom P/E, P/B og EV/EBITDA holdes op imod konkurrenternes. Hvis der er tale om et koncernselskab bestående af flere forskellige forretningsområder kan en sum-of-the-parts værdiansættelse benyttes, hvor selskabet værdiansættes med udgangspunkt i værdien af de enkelte forretningsområder, der fastsættes på baggrund af sammenlignelige selskabers nøgletal.
 • Markedsstemning: Anbefalingen og kursmålet justeres endvidere for den forventede nyhedsstrøm og markedsstemning baseret på branchekendskab samt selskabsspecifikke forhold. Heri indgår momentum-scoren i Jyske Quant modellen. I momentum-scoren indgår faktorer så som indtjeningsmomentum, implicit volatilitet, analytikernes estimatændringer og anbefalingsændringer.

Strategi
Scenarie-model: Modellen har til formål at klassificere forventede afkastregimer i aktiemarkedet, ud fra fire simple og traditionelle markedsdrivere: Værdiansættelse, renteudviklingen, markedsstemningen og investorstemningen. Modellen har en fast defineret struktur og er ikke baseret på fordelingsantagelser. Hver uge evalueres de førnævnte faktorer, hvilket resulterer i et af fire forventede afkastscenarier med hver sine unikke karakteristika:

 • Fundamentalt: Det mest positive scenarie med det højeste forventede afkast og normalfordelte afkast. Historisk set har ca. 62% observationerne været positive i dette scenarie. Opstår typisk omkring markedsbund.
 • Optimistisk: Det næstbedste scenarie kendetegnet ved et højt forventet afkast, det laveste drawdown af alle scenarier og en afkastfordeling der er tilnærmelsesvis normalfordelt. Historisk har ca. 56% af observationerne været positive i dette scenarie. Opstår typisk mellem markedsbund og –top.
 • Pessimistisk: Det pessimistiske scenarie har et svagt negativt forventet afkast, den mindste upside af alle scenarier og en afkastfordeling der er topstejl og venstreskæv. Dvs. flere ekstreme og negative observationer, end man ville forvente ud fra en normalfordeling. Opstår typisk mellem markedstop og -bund.
 • Spekulativt: Scenariet med det klart laveste forventede afkast og største drawdown. Afkastfordelingen er meget topstejl og meget venstreskæv. Dvs. i høj grad flere ekstreme og negative observationer, end man ville forvente ud fra en normalfordeling. Opstår typisk omkring markedstoppe.

For uddybning af vores anvendte modeller klik her.

Anbefalingsbegreber

Kvantitative anbefalinger på enkeltselskaber
Der anvendes anbefalingsbegreberne Stærkt køb, Køb, Hold og Sælg. Anbefalingen afhænger alene af, hvilket kvintil selskabet befinder sig i.

 • Q1: Stærkt køb, da der er størst sandsynlighed for, at selskabet klarer sig bedre end markedet.
 • Q2: Køb, da der er moderat sandsynlighed for, at selskabet klarer sig bedre end markedet.
 • Q3: Hold, da det er sandsynligt, at selskabet klarer sig som markedet.
 • Q4: Sælg, da der er moderat sandsynlighed for, at selskabet klarer sig dårligere end markedet.
 • Q5: Sælg, da der er størst sandsynlighed for, at selskabet klarer sig dårligere end markedet.

Bemærk, at ovenstående beskrivelse af anbefalingsbegreberne er gennemsnitsbetragtninger. Det er derfor stadig muligt, at selskaber i eksempelvis Q5 klarer sig bedre end markedet, mens der ligeledes også er muligt, at selskaber i Q1 klarer sig dårligere end markedet etc.

Fundamentale anbefalinger på enkeltselskaber
Vores anbefalingsstruktur består af de fire anbefalinger, Stærkt Køb, Køb, Hold og Sælg. Disse giver en gældende anbefalingsstruktur, der ser
således ud:

Anbefaling   Absolut Afkast
Stærkt køb   >20%
Køb              10-20%
Hold             0-10%
Sælg            <0%

Vores anbefalinger bliver bestemt ud fra en vurdering af det forventede afkast de kommende 12 mdr. Det forventede afkast er forskellen mellem den aktuelle kurs og vores 12 mdr.'s kursmål (vores kursmål er inklusive dividender i perioden). Kursmålet afspejler det potentiale, vi ser i en aktie i form af kursændring og udbytte indenfor de kommende 12 måneder.

Det er anbefalingen, ikke kursmålet, der er ankeret. En købsanbefaling er altså en købsanbefaling indtil anbefalingen er ændret, også selvom kursstigninger har bragt kursen "for tæt" på kursmålet. Vi vil derfor eksplicit gøre opmærksom på, hvis vi ændrer vores anbefaling, mens en ændring af kursmålet ikke nødvendigvis medfører en ny analyse eller kommentar.

Strategi
Anbefalinger af risikoniveau og aktivallokering (overvægt, undervægt og neutral) vurderes blandt andet ud fra Jyske Banks forventning om, hvorvidt en aktivklasse klarer sig bedre, dårligere eller på niveau med det generelle marked inden for de kommende 12 måneder.

Virksomhedsobligationer

Anbefalingsændringer

Modeller
Der bruges forskellige modeller for hhv. fundamental- og quant analyser.

Fundamental
Jyske Bank kan anvende én eller flere af følgende modeller:

Forecast-model:
Jyske Bank arbejder med en forecast-model, der tilpasses den enkelte udsteder efter behov, så modellen fremskriver på faktorer, der er relevante for den konkrete virksomhed i den konkrete branche. I modellen fremskrives regnskabets poster, så der sikres en sammenhæng mellem de historiske regnskaber og modellens fremskrivning. Der fremskrives på udvalgte poster på resultatopgørelse, balance og cash-flow. De fremskrevne regnskabsposter danner grundlag for beregning af en række kreditrelaterede nøgletal, som sammen med anden relevant input anvendes til forudsigelse af den fremtidige kreditkvalitet.
 
Forventet kreditspænd:
Der anvendes tre modeller for forventet kreditspænd:

 • Forventede ændringer i kreditkvaliteten – hvis forecast-modellen indikerer en styrkelse af kreditkvaliteten, så vil det trække i retningen af en indsnævring af kreditspændet, mens forventninger om en svækket kreditkvalitet vil trække i retningen af en udvidelse af kreditspændet.
 • Kreditspænd relativt til sammenlignelige selskaber – identiske udstedelser bør handles til identiske kreditspænd, derfor sammenlignes kreditspændet på en udstedelse med kreditspændet på udstedelser fra sammenlignelige udstedere. Samme branche, rating, løbetid, finansiel gearing etc.
 • Kreditspænd relativt til historisk kreditspænd. Kreditspændet for en udstedelse sammenlignes med sin egen historik.

Kvantitative anbefalinger
Jyske Bank benytter sig af en kvantitativ model, Jyske Quant Virksomhedsobligationer, til at identificere globale investeringsmuligheder inden for virksomhedsobligationer. Med Jyske Quant Virksomhedsobligationer, overvåger vi mere end 8.000 udstedelser.
 
Gennem en kvantitativ analyse scores udstedelserne på basis af nøgletal og rangeres derefter inden for tre kategorier – Value, Momentum og Size – som henholdsvis vægter 60 %, 30 % og 10 % i den endelige Jyske Quant Score. Quant Scoren beregnes på ny hver uge, og går fra 0 til og med 10, således at obligationen med det bedste nøgletal får scoren 10, og obligationen med det dårligste nøgletal får score 0.

For uddybning af vores anvendte modeller klik her.

Anbefalingsbegreber
Der bruges forskellige anbefalingsbegreber for hhv. fundamental- og kvantitative analyser.
 
Fundamental
I vores analyse/screeningsproces gennemgås de enkelte selskaber initialt med fokus på selskabernes operationelle profil. Såfremt den operationelle profil samlet set er tilfredsstillende, benævnes selskabet som ”Kandidat”, og selskabets udstedelser kan/bør indgå i en basisportefølje (High Yield).

I vores vurdering af selskabernes (kandidater) obligationsudstedelser, anvendes anbefalingsbegreberne Overvægt (OW), Markedsvægt (MW), Undervægt (UW) og Sælg.

For at opnå anbefalingen OW, skal en obligation, efter Jyske Banks vurdering, give et afkast, der er højere end sammenlignelige udstedelser inden for samme rating /sektor på 3-6 måneders sigt. Udstedelsen bør indgå i en basisportefølje, og timingen er attraktiv henset til enten den forventede kreditudvikling for selskabet og/eller den nuværende værdiansættelse af udstedelsen.

For at opnå anbefalingen MW, skal en obligation, efter Jyske Banks vurdering, give et afkast, der er på niveau med sammenlignelige udstedelser inden for samme rating /sektor på 3-6 måneders sigt. Udstedelsen bør indgå i en basisportefølje, idet kreditudviklingen for selskabet og/eller værdiansættelsen af udstedelsen dog forventes at være neutral.

For at opnå anbefalingen UW, skal en obligation, efter Jyske Banks vurdering, give et afkast, der er lavere end sammenlignelige udstedelser inden for samme rating /sektor på 3-6 måneders sigt. Udstedelsen kan indgå i en basisportefølje, men timingen er dog ikke optimal henset til enten den forventede kreditudvikling for selskabet og/eller den nuværende værdiansættelse af udstedelsen.

For de selskaber, hvor vi vurderer at den operationelle profil ikke længere opfylder vores kriterier for at være Kandidat, vil disse ikke længere være en del af vores analyseunivers, hvorfor obligationer fra selskabet vil få en Sælg anbefaling. Analysedækning af disse selskaber vil fortsætte i yderligere 3 måneder, efter Sælg anbefalingen er blevet publiceret.

Kvantitative
Selskaber/obligationsudstedelser baseret på vores kvantmodel har ligeledes gennemgået en screeningsproces på linje med vores fundamentale analyser.

Vi opererer for kvant alene med begreberne Overvægt (OW) og Markedsvægt (MW). Obligationerne der ikke falder inden for disse kategorier, udelades af vores analyseunivers.

For at opnå anbefalingen OW, skal en obligation have en kvantscore der ligger blandt de 25 % bedste.

For at opnå anbefalingen MW, skal en obligation have en kvantscore, der ligger blandt de 60 % bedste.

Handelsstørrelser
Handel i markedet for erhvervsobligationer kan kun ske i en handelsstørrelse på minimum EUR 100.000. Dvs., at man kan handle erhvervsobligationer i en handelsstørrelse på fx EUR 101.000 eller EUR 102.000, men aldrig i en handelspoststørrelse på eksempelvis EUR 99.000. Ved delvis indfrielse eller videresalg er der risiko for at stå med en residual, der ikke kan handles i markedet uden supplerende tilkøb.

Danske obligationer

Interessekonflikter

Analytikerne i Fixed Income Research kan være fysisk placeret ved sales- og tradingafdelingen. Der kan finde konsultationer sted vedrørende offentligt tilgængelige informationer om markedet, herunder priser, spændniveau og handelsaktiviteter.

Analyser er udarbejdet af Research i Jyske Markets, der er en del af Jyske Bank A/S. Jyske Bank A/S er ejer af Jyske Realkredit. Jyske Bank A/S har betydelige finansielle interesser i forhold til Jyske Realkredit.

Jyske Bank A/S er medejer af DLR Kredit og har derfor betydelig finansielle interesser i forhold til DLR Kredit.

Jyske Bank deltager i market maker-ordningen for danske realkreditobligationer og kan derfor i sin egenskab heraf have positioner i disse værdipapirer.

Følgende link viser listen med anbefalinger fra Fixed Income Research.

Modeller

Analyse
Danske realkreditobligationer modelleres ud fra en egenudviklet model baseret på RIO (realkreditmodel udviklet af Scanrate) bestående af en stokastisk rentestrukturmodel til at estimere fremtidig renteudvikling, og en statistisk konverteringsmodel kalibreret til låntagernes historiske konverteringsadfærd.
I udarbejdelsen af analyser lægges vægt på f.eks. den relative prisfastsættelse, udbud/efterspørgsel, debitorsammensætning og parametre fra Jyske Banks realkreditmodel.

Anbefaling
Jyske Bank anvender en eller flere af følgende modeller:

 • Regressionsmodeller med input fra økonomiske og finansielle data – herunder også Jyske Banks forventninger til disse (fx forventninger til vækst, inflation og pengepolitik).
 • Rentekurveanalyse, herunder rentekurvehældning og kurvatur.
 • Positionering, markedspsykologiske vurderinger, spilteoretisk scenarioanalyse og mønstergenkendelsesteknik indgår i vurderingsmaterialet.
 • Danske realkreditobligationer modelleres ud fra en egenudviklet model baseret på RIO (realkreditmodel udviklet af Scanrate) bestående af en stokastisk rentestrukturmodel til at estimere fremtidig renteudvikling, og en statistisk konverteringsmodel kalibreret til låntagernes historiske konverteringsadfærd. I udarbejdelsen af analyser lægges vægt på f.eks. den relative prisfastsættelse, udbud/efterspørgsel, debitorsammensætning og parametre fra Jyske Banks realkreditmodel.

For uddybning af vores anvendte modeller klik her.

Anbefalingsbegreber
Fixed Income Researchs analyser har hovedsageligt fokus på to typer anbefalinger:

Relative anbefalinger, der fokuserer på relativ værdi i obligations- og derivatmarkedet. Strategiens rente- og/eller volatilitetsrisici afdækkes derfor typisk i andre obligationer eller derivater. Her vil oftest være tale om både en købs- og salgsanbefaling.

Direkte anbefalinger, der fokuserer på den absolutte værdi i obligationsmarkedet. Strategiens rente- og/eller volatilitetsrisici afdækkes derfor typisk ikke. Her vil oftest være tale om enten en købs- eller salgsanbefaling.

Køb
Analytikeren vurderer, at obligationen er relativt billigt prisfastsat i forhold til sammenlignelige alternativer. Det er analytikerens vurdering, at obligationen vil give et relativt bedre afkast end alternativerne inden for en horisont på typisk 3 måneder.

Salg

Analytikeren vurderer, at obligationen er relativt dyrt prisfastsat i forhold til sammenlignelige alternativer. Det er analytikerens vurdering, at obligationen vil give et relativt dårligere afkast end alternativerne inden for en horisont på typisk 3 måneder.

Renter

Interessekonflikter
Analytikerne i Fixed Income Research kan være fysisk placeret ved sales- og tradingafdelingen. Der kan finde konsultationer sted vedrørende offentligt tilgængelige informationer om markedet, herunder priser, spændniveau og handelsaktiviteter.

Analyser er udarbejdet af Research i Jyske Markets, der er en del af Jyske Bank A/S. Jyske Bank A/S er ejer af Jyske Realkredit. Jyske Bank A/S har betydelige finansielle interesser i forhold til Jyske Realkredit.

Jyske Bank A/S er medejer af DLR Kredit og har derfor betydelig finansielle interesser i forhold til DLR Kredit.

Jyske Bank deltager i market maker-ordningen for danske realkreditobligationer og kan derfor i sin egenskab heraf have positioner i disse værdipapirer.

Modeller
Jyske Bank anvender en eller flere af følgende modeller:

 • Regressionsmodeller med input fra økonomiske og finansielle data – herunder også Jyske Banks forventninger til disse (fx forventninger til vækst, inflation og pengepolitik).
 • Rentekurveanalyse, herunder rentekurvehældning og kurvatur.
 • Danske realkreditobligationer modelleres ud fra en egenudviklet model baseret på RIO (realkreditmodel udviklet af Scanrate) bestående af en stokastisk rentestrukturmodel til at estimere fremtidig renteudvikling, og en statistisk konverteringsmodel kalibreret til låntagernes historiske konverteringsadfærd. I udarbejdelsen af analyser lægges vægt på f.eks. den relative prisfastsættelse, udbud/efterspørgsel, debitorsammensætning og parametre fra Jyske Banks realkreditmodel.

For uddybning af vores anvendte modeller klik her.

Anbefalingsbegreber
Renteprognosen afspejler den forventede retning for renter over en given horisont. Renteprognosen er et skøn for, hvor vi med overvejende sandsynlighed forventer at se renten på den angivne horisont. Renteprognosen bør derfor ikke betragtes som et præcist minimum eller maksimum for renten i den pågældende periode.

Oplyste renter og kurser i materialet er enten seneste observerede i markedet jf. påførte tidsstempel. For realkreditobligationer henvises til jyskebank.dk/erhverv/ejendomsfinansiering/kurser. Det er vigtigt at understrege, at de oplyste renter og kurser ikke er handlebare for kunden.

Valuta

Modeller
Jyske Bank anvender standard statistiske værktøjer og metoder.

Finansiel kursmodel for US dollar
Modellen er en simpel regression af finansielle tidsserier til forklaring af kursudviklingen i EUR/USD. Modellens formål er at se på sammenhængen mellem udviklingen i kursen på EUR/USD og en række forklarende finansielle variable, som teoretisk/intuitivt giver mening, og som rent statistisk historisk har forklaret udviklingen i US dollar.

Fundamental kursmodel for US dollar
Modellen er en simpel regression af fundamentale tidsserier til forklaring af kursudviklingen i EUR/USD. Modellens formål er at se på sammenhængen mellem udviklingen i kursen på EUR/USD og en række forklarende makroøkonomiske variable, som teoretisk/intuitivt giver mening, og som rent statistisk historisk har forklaret udviklingen i US dollar.

For uddybning af vores anvendte modeller klik her.

Anbefalingsbegreber
Kursmål afspejler den retning, som valutakursen forventes at bevæge sig i over en given horisont (retning og styrke). Kursmålet er et skøn for, hvor vi med overvejende sandsynlighed forventer at se valutakursen på den angivne horisont. Kursmålet bør derfor ikke betragtes som et præcist minimum eller maksimum for valutakursen i den pågældende periode.

Råvarer

Modeller
Jyske Bank anvender standard statistiske værktøjer og metoder.

Fundamental Fair Value Brent olie prismodel
Modellen er en simpel regression af fundamentale tidsserier til forklaring af prisudviklingen i Brent råolie. Modellens formål er at se på sammenhængen mellem udviklingen i prisen på Brent råolie og en række forklarende fundamentale variable, som teoretisk/intuitivt giver mening, og som rent statistisk har forklaret udviklingen i prisen på Brent råolie.

Fundamental olieefterspørgselsmodel
Modellen er en Vector Autoregression af fundamentale cointegrerede tidsserier. Modellens formål er at udarbejde en prognose fem år frem i tid for den globale efterspørgsel efter olie med udgangspunkt i prognoser for den globale økonomiske vækst og befolkningsudvikling.

For uddybning af vores anvendte modeller klik her.

Anbefalingsbegreber

Prismål
Prismål afspejler den retning, som prisen forventes at bevæge sig i over en given horisont (retning og styrke). Prismålet er et skøn for, hvor vi med overvejende sandsynlighed forventer at se prisen på den angivne horisont. Prismålet bør derfor ikke betragtes som et præcist minimum eller maksimum for prisen i den pågældende periode.
Anbefalinger
Den enkelte kunde bør i samarbejde med sin rådgiver altid forholde sig til den udvalgte anbefaling og strategi i forhold til kundens risikoprofil og formål.

Køb:  I perioden tror vi på prisstigninger, der opvejer omkostninger (lager, forrentning m.m.); afdæk derfor eksponering i perioden*.
Salg:  Kan betyde både en tro på et decideret prisfald, men også at vi ikke ser muligheder for stigninger, der kan opveje omkostninger til lager og forrentning i perioden*.
Afvent:  Vi forventer gunstigere mulighed for disponering på et senere tidspunkt, herunder medtaget forbehold for lageromkostninger og likviditet.
*på 3-6 mdr. anbefaler vi som tommelfingerregel afdækning af halvdelen af fuld mængde, på 6-12 mdr. anbefaler vi en tredjedel af fuld mængde.

Makro

Modeller
Budskaberne og resultaterne i denne analyse er baseret på standardmetoder og standardmodeller indenfor makroøkonomi og økonometri.

For uddybning af vores anvendte modeller klik her.

Investeringsstrategi

Anbefalingsændringer og fordeling: Strategi

Anbefalingsbegreber
Risikoniveau og aktivallokering
Anbefalinger af risikoniveau og aktivallokering (overvægt, undervægt og neutral) vurderes blandt andet ud fra Jyske Banks forventning om, hvorvidt en aktivklasse klarer sig bedre, dårligere eller på niveau med det generelle marked inden for de kommende 12 måneder. Denne vurdering tager udgangspunkt i vores makroøkonomiske holdninger, kvantitative modeller samt en objektiv vurdering i Researchs’ Investeringskomite.